Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością 
 
Szanowni Państwo, 
od 1 stycznia 2024 r. weszły w życie przepisy, dotyczące świadczenia wspierającego 
skierowanego do osób z niepełnosprawnościami.  
 
Osoba uprawniona:
 
1.najpierw składa wniosek do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania (WZON), w celu 
otrzymania decyzji WZON, następnie: 
 
2.wniosek do ZUS o przyznanie i wypłatę świadczenia, może złożyć najwcześniej w 
miesiącu, w którym decyzja WZON stała się ostateczna (nie wcześniej).  
 
 
Kto ma prawo do otrzymania świadczenia wspierającego 
Osobami uprawnionymi są osoby, które: 
ukończyły 18 lat, 
są obywatelami Polski albo Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia 
Wolnego Handlu (EFTA), a jeśli nie – przebywają legalnie w Polsce i mają dostęp do 
rynku pracy, 
mieszkają w Polsce, 
otrzymały decyzję WZON, w której poziom potrzeby wsparcia został ustalony na 
uprawniającym poziomie punktów. 
 
To, kiedy będzie można złożyć wniosek o świadczenie wspierające do ZUS będzie zależeć 
od liczby punktów w decyzji WZON oraz od tego czy opiekunowi osoby z 
niepełnosprawnością przysługuje inne świadczenie 
 
osoby, które mają od 87 do 100 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2024 r., 
osoby, które mają od 78 do 86 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2025 r., 
osoby, które mają od 70 do 77 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2026 r. 
 
Osoby, które mają co najmniej 70 pkt, będą mogły uzyskać świadczenie wspierające od 
2024 r., pod warunkiem że po 31 grudnia 2023 r. opiekunom tych osób będzie 
przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego 
albo zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez organ gminy. 
 
Co powinna zrobić osoba uprawniona, aby otrzymać świadczenie. 
Osoba ubiegająca się o świadczenie wspierające musi mieć status osoby z 
niepełnosprawnością potwierdzony w formie: 
orzeczenia o niepełnosprawności i jej stopniu – wydanego przez Zespół ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności (ZON), 
orzeczenia o niezdolności do pracy lub orzeczenia o niezdolności do samodzielnej 
egzystencji – wydanego przez lekarzy orzekających w ZUS, 
orzeczenia o inwalidztwie – wydanego przed wrześniem 1997 r. przez komisje 
lekarskie do spraw inwalidztwa i zatrudnienia. 
WZON wyda decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na taki sam okres, na jaki 
dana osoba ma orzeczenie o niepełnosprawności, nie dłużej jednak niż na 7 lat. 
 
Jak złożyć wniosek do ZUS 
Wniosek można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną poprzez: 
Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, 
portal Emp@tia  
 
Jeżeli osoba z niepełnosprawnością złoży wniosek przez bank albo portal Emp@tia, ale 
nie ma profilu na PUE ZUS, wówczas ZUS założy jej taki profil automatycznie, na 
podstawie danych z wniosku. Wniosek do ZUS może również zostać złożony przez 
pełnomocnika. 
Do wniosku o świadczenie wspierające nie trzeba załączać decyzji wydanej przez 
WZON. Wszystkie dane, które się w niej znajdują, ZUS otrzyma z Elektronicznego 
Krajowego Systemu Monitoringu Orzeczeń o Niepełnosprawności (EKSMOoN). System 
ten prowadzi Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS). 
 
W jaki sposób ZUS będzie wypłacać świadczenie wspierające 
ZUS będzie wypłacać świadczenie wspierające przelewem na numer rachunku 
bankowego w Polsce, który osoba z niepełnosprawnością poda we wniosku. 
Świadczenie wspierające będzie przysługiwać bez względu na dochód, będzie zwolnione z 
podatku dochodowego i nie będzie mogło zostać zajęte przez organy egzekucyjne. 
 
Kiedy świadczenie nie przysługuje? 
Świadczenie wspierające nie przysługuje jeżeli: 
osoba z niepełnosprawnością została umieszczona w domu pomocy społecznej, w 
rodzinnym domu pomocy, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-
opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której 
mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, 
areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich,   
osoba z niepełnosprawnością jest uprawniona za granicą do świadczenia o 
podobnym charakterze do świadczenia wspierającego, chyba że dwustronne 
umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,  
na osobę z niepełnosprawnością, inna osoba jest uprawniona za granicą do 
świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że dwustronne 
umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 
 
Wsparcie ze strony ZUS dla Klientów 
W przypadku pytań i wątpliwości szczegółowych informacji udzielą, w każdej placówce 
ZUS pracownicy sali obsługi klientów w godzinach: 
poniedziałek: od 8.00 do 17.00, od wtorku do piątku: od 8.00 do 15.00. 
 
Pozostałe formy kontaktu z ZUS: 
Infolinie ZUS Centrum Kontaktu Klientów ZUS (CKK) – tel. 22 560 16 00 od pn.-pt. w 
godz. 7.00-18.00. 
E-wizyta w dni robocze w godzinach od 9.00-14.00. Aby zarezerwować wizytę w 
dogodnym terminie, wystarczy wejść na link do e-wizyty E-wizyta - ZUS 
E-wizyta w ZUS w PJM  
E-wizyta w ZUS przez internet w polskim języku migowym - ZUS 
Telefoniczna rezerwacja wizyty 
W oddziale w Bielsku-Białej można zarezerwować wizytę na konkretny dzień i 
określoną godzinę pod nr tel. 33 825 30 23. 
 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
Oddział w Bielsku-Białej