Przed rozpoczęciem modlitwy w domu przygotowuje się krzyż, świece, Pismo Święte oraz wodę 
świeconą, które należy położyć na stole nakrytym białym obrusem. Następnie wyznaczona osoba 
(np. ojciec rodziny) rozpoczyna modlitwę słowami: 
 
P: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 
W: Amen  
 
Następnie należy uroczyście zapalić świece. Po zapaleniu wypowiada się słowa: 
 
P: Światło Chrystusa. 
W: Bogu niech będą dzięki. 
 
Następuje śpiew kolędy. Po odśpiewaniu kolędy należy odczytać słowa z Księgi Liczb. 
 
KOMENTARZ 
 
Bóg przez swoje błogosławieństwo nie tylko dobrze nam życzy i chce naszego szczęścia, 
ale przede wszystkim działa, umacniając nasze życie swoją łaską. Otwórzmy nasze serca 
na Słowo Boże, które niesie błogosławieństwo i prowadzi nas do świętości. 
 
CZYTANIELb 6, 24-26  
 
Czytanie z Księgi Liczb 
 
„Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech 
cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem”. 
 
P: Oto słowo Boże. 
 
Następuje Modlitwa Powszechna. Każde wezwanie może przeczytać inna osoba. Wskazane jest 
również, by dodać intencje ważne dla rodziny i lokalnej społeczności. 
  
P: Przedstawmy Dobremu Bogu nasze wspólne prośby i błagania. 
Dzieciątko Jezus, błogosław naszej rodzinie, aby trwała w miłości, jedności i pokoju. 
W: Błogosław nam Jezu. 
- Dzieciątko Jezus, błogosław naszym dzieciom, obdarzaj je mądrością, żeby ich życiowe 
wybory były zgodne z Twoją Świętą wolą. Błogosław nam Jezu. 
- Dzieciątko Jezus, błogosław nasz dom, aby czuwali nad nami Twoi święci Aniołowie i 
strzegli nas na wszystkich naszych drogach. Błogosław nam Jezu. 
- Dzieciątko Jezus, błogosław i uzdrawiaj wszystkich chorych, dodawaj im siły i 
cierpliwości w znoszeniu cierpienia. Błogosław nam Jezu. 
- Dzieciątko Jezus, błogosław wszystkim samotnym i bezdomnym, aby znaleźli pomoc i 
schronienie w Twoim sercu i w sercach swoich braci. Błogosław nam Jezu. 
- Dzieciątko Jezus, błogosław wszystkim, którzy noszą w sobie ból po stracie bliskich. 
Niech w Twoim kochającym sercu odnajdą pocieszenie i wiarę, że życie w Tobie zmienia 
się, ale nigdy się nie kończy. Błogosław nam Jezu. 
- Dzieciątko Jezus, błogosław rodzinom zagrożonym rozpadem. Pokaż im ścieżki 
pojednania i spraw, żeby na nowo odnaleźli zagubioną miłość i pokój serca. Błogosław nam Jezu. 
przez Eucharystię i otwartość na drugiego człowieka. Błogosław nam Jezu. 
 
P: Módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus. 
W: Ojcze nasz 
 
P: Módlmy się. 
Wszechmogący Wieczny Boże, prosimy Cię ześlij na naszą Rodzinę i nasz dom (nasze 
mieszkanie) swoją łaskę, aby w nich trwały: zdrowie ciała i czystość serca, wzajemna 
miłość i dobroć oraz wierność w wypełnianiu Twoich przykazań; aby zawsze 
składano Ci tu dzięki. A błogosławieństwo Twoje niech pozostanie nad naszą Rodziną, 
domem (mieszkaniem) i wszystkimi, którzy tutaj mieszkają oraz przybywają. Teraz i 
na wieki wieków.  
W: Amen. 
 
Można zaśpiewać kolędę 
  
MODLITWA ZA ZMARŁYCH 
 
Teraz należy wspomnieć zmarłych, za których się modlimy. Można wymienić ich imiona oraz 
kim dla nas byli. W modlitwie należy pamiętać nie tylko o najbliższych zmarłych, ale również o 
sąsiadach, przyjaciołach i znajomych, współpracownikach, kapłanach oraz tych, którzy oddali 
swoje życie, służąc naszej Ojczyźnie. 
Wspólnie odmawia się dziesiątkę Różańca Świętego, tajemnicę Narodzenia Pańskiego. 
 
P: Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie. 
W: A światłość wiekuista niechaj im świeci. 
P: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. 
W: Amen. 
P: Na zakończenie modlitwy oddajmy się pod opiekę Matki Bożej. 
W: Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie 
gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze 
wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, 
Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi 
swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. 
 
ZAKOŃCZENIE 
 
Na zakończenie prowadzący mówi: 
 
P: Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi nas do życia 
wiecznego. (wszyscy czynią znak Krzyża wodą święconą). Rodzice mogą pobłogosławić 
indywidualnie swoje dzieci, a dzieci rodziców (czyniąc znak krzyża na czole). 
W: Amen. 
 
Po nabożeństwie można wspólnie zaśpiewać kolędy i pastorałki. Na drzwiach można zapisać 
kredą:
C + M + B + 2021